Regulamin konkursu

Regulamin konkursu architektonicznego
OBIEKT ROKU W SYSTEMACH ALUPROF  2016 - 2018

§1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu „Obiekt Roku w systemach Aluprof   2016 - 2018", zwanego dalej konkursem, jest firma ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA ( dalej: Aluprof).
2.Zasady konkursu określa niniejszy regulamin ( dalej: Regulamin).
3. Konkurs trwa od  dnia 03. 04. 2018 r. do dnia 30.06.2018 r.
4. Celem konkursu jest wyłonienie  najciekawszych budowli architektonicznych, w  których zastosowano systemy aluminiowe Aluprof, a także promowanie współczesnej architektury, stworzenie forum dla jej prezentacji oraz dyskusji na temat najnowszych realizacji i projektów architektonicznych.
5.Konkurs jest konkursem publicznym i dotyczy obiektów wykonanych w systemach Aluprof w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Warunkiem zgłoszenia obiektu budowlanego do konkursu jest ukończenie elewacji budynku (w obiekcie nadal mogą trwać prace wykończeniowe).
6.Wszelkie informacje o konkursie  znajdują się na stronie internetowej www.aluprof.eu oraz konkurs.aluprof.eu


§2 Uczestnictwo

1. Konkurs przeznaczony jest  dla architektów, których obiekty w systemach Aluprof  zostały zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., a których zgłoszenie i obiekt zgłoszenia spełniają warunki Regulaminu.  Ilość  obiektów zgłoszonych przez tego samego architekta jest nieograniczona.
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.
3.Warunkiem udziału w konkursie jest zaprojektowanie wskazanego w ust. 1 obiektu i wysłanie zgłoszenia.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, w sposób wskazany w ust.7.
5. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 01.07.2018 r.
6.Zgłoszenia należy przesyłać  korzystając z formularza elektronicznego on line lub za pośrednictwem poczty. Wypełniony formularz winien zostać przesłany w terminie do ostatniego dnia przesyłania zgłoszeń tj do dnia 01.07.2018 r. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane po jego weryfikacji, poprzez przesłanie zgłaszającemu osobnego e maila.
7. Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podaną na stronie internetowej pod adresem www.aluprof.eu lub konkurs.aluprof.eu tzn. należy podać dokładne dane architekta obiektu (imię i nazwisko/nazwa, forma prawna, adres, telefon, adres poczty elektronicznej),  osoby zgłaszającej  obiekt   (imię i nazwisko/nazwa, forma prawna, adres, telefon, adres poczty elektronicznej) oraz dane obiektu ( nazwa obiektu, nazwa inwestora, nazwa firmy wykonawczej , adres obiektu  oraz zastosowane systemy Aluprof), a także dołączyć dokumentację zdjęciową zgłaszanego obiektu. Wymagany jest widoczny ogólny widok obiektu. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać zdjęcia o minimalnej wielkości 2400 x 1600 pikseli.
8. Przesłane zgłoszenia winny zawierać oświadczenie autora/ów zgłaszanego obiektu na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby konkursu oraz ich zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych tj. imię i nazwisko autora projektu bądź pracowni architektonicznej , nazwę firmy wykonawczej , nazwę inwestora oraz przesłanych zdjęć zgłoszonego obiektu,  na cele i w zakresie związanym z konkursem.
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do konkursu. Oświadczenie w tym przedmiocie zostanie dokonane poprzez formularz zgłoszenia, bądź poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty.
10. Dopuszcza się dokonanie zgłoszenia obiektu do konkursu przez osoby trzecie , nie będące autorem/ami obiektu, posiadające upoważnienie autora/ów do dokonania tej czynności oraz zgodę autora/ów autorów na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby konkursu oraz na opublikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do konkursu Osoby trzecie dokonujące zgłoszenia, zobowiązane są do złożenia Organizatorowi oświadczenia architekta/ów, w imieniu którego dokonują zgłoszenia celem uczestniczenia przez niego/nich w konkursie, wyrażającego zgodę na dokonywanie oświadczeń w jego imieniu w sprawach związanych z konkursem, w tym oświadczeń określonych w ust.8 i 9 oraz w § 5 ust.1, 2 i 8 Regulaminu. Zgłaszający winni załączyć zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgody autorów/współautorów obiektu  na przetwarzanie ich danych osobowych tj imię i nazwisko autora projektu bądź pracowni architektonicznej , nazwę firmy wykonawczej , nazwę inwestora oraz przesłanych zdjęć zgłoszonego obiektu, na cele i w zakresie związanym z konkursem.
11. Zgłaszający obowiązany jest do podania wszystkich autorów/współautorów zgłaszanego obiektu. Złożenie zgłoszenia jest oświadczeniem w tym zakresie zgłaszającego. Postanowienia ust.10 stosuje się odpowiednio.
12.Aluprof  nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności względem osób trzecich za treść zgłoszenia dokonanego przez zgłaszającego w ich imieniu.


§3 Nagrody

1. W konkursie przewidziano trzy nagrody – po jednej dla każdej z trzech osób wyłonionych w sposób wskazany w §4, w tym za:
a) 1 miejsce -przyznana zostanie nagroda w wysokości 50 000,00 zł,
b) 2 miejsce -przyznana zostanie nagroda w wysokości 30 000,00 zł,
c) 3 miejsce -przyznana zostanie nagroda w wysokości 15 000,00 zł.
2. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez zwycięzców.
3.Przyznane w konkursie nagrody mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uzyskania nagrody przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej Aluprof odprowadzi odpowiedni podatek oraz wystawi zwycięzcy odpowiednie potwierdzenie. W przypadku uzyskania nagrody przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą obowiązki podatkowe związane z otrzymaną nagrodą obciążają zwycięzcę.
4. Architekci 10 obiektów nominowanych w konkursie otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomu.

 

§4 Przebieg konkursu

1.Wyboru pracy konkursowej dokona Jury  Konkursowe, które składać się będzie z architektów, reprezentantów prasy branżowej i  osób działających w branży architektonicznej lub budowlanej . Pełny skład Jury widnieje na stronie konkurs.aluprof.eu .Członkowie jury wyrażają odrębną zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych tj. imię i nazwisko , stopień naukowy, zawód  oraz zdjęcie w celu i zakresie związanym z konkursem, w tym na publikację ich na stronie konkurs.aluprof.eu .
2.Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Organizator konkursu przygotuje wszystkie przyjęte zgłoszenia wraz z załączoną do nich dokumentacją i wyłoni z nich 50 prac, które zakwalifikują się do dalszego etapu. Obrady Jury Konkursu zostaną przeprowadzone w sierpniu 2018 r Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali we wrześniu 2018r.
3.Konkurs będzie podzielony na trzy etapy:
a) w I etapie - Organizator konkursu wyłoni 50 prac, spośród prac zgłoszonych, które zakwalifikują  się do dalszego etapu,
b) w II etapie -  Jury  Konkursowe wyłoni 10 prac, spośród zakwalifikowanych prac w I etapie , które zostaną zakwalifikowane do III etapu,
c) w III etapie - Jury Konkursowe wyłoni 3 prace, spośród zakwalifikowanych prac w II etapie, z których każda zdobędzie jedną z trzech nagród wskazanych w §3.
4.Wszyscy autorzy  obiektów budowlanych , których obiekty zakwalifikują się do 50 obiektów wyłonionych przez Organizatora, wezmą udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs, która odbędzie się we wrześniu 2018r.  Zaproszenia wraz z podaniem terminu oraz lokalizacji odbycia się Gali zostaną wysłane przez Aluprof  do zainteresowanych.
5.Wyniki I etapu  zostaną opublikowane na stronie konkurs.aluprof.eu w ciągu 15  dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń, Wyniki II i III etapu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali we wrześniu 2018 r.  


§ 5 Plebiscyt na najciekawszy Obiekt  Roku 2016 - 2018 r.

1. W terminie od dnia 18.07.2018 r. do dnia 01.09.2018 r. internauci będą mieli możliwość głosowania on-line na stronie internetowej Konkursu "Obiekt roku w systemach Aluprof", celem wyboru najciekawszego obiektu, spośród obiektów zgłoszonych do konkursu.
2. Każdy odwiedzający stronę może zagłosować tylko raz. Wśród osób głosujących, których wytypowany obiekt zajmie I miejsce jako najciekawszy zostanie wylosowanych 10 nagród rzeczowych od Aluprof.
3. Architekt, którego obiekt uzyska największą liczbę głosów, otrzyma tutuł "Wyróżnienie Internautów". 

 
§ 6 Postanowienia końcowe

1.Zwycięskie obiekty budowlane zostaną zaprezentowane w mediach branżowych i publicznych. Prezentacja może zawierać informacje o wykorzystanych materiałach Aluprof , nazwę inwestora, imię i nazwisko autora projektu, nazwę firmy wykonawczej. Zgłaszający dokonując zgłoszenia wyraża na to zgodę.
2. Aluprof  nabywa prawo do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie obiektów budowlanych w zakresie publikowania i prezentowania ich na wystawach, w kraju i za granicą, przez czas nie określony, z zachowaniem praw autorskich. Zgłaszający poprzez złożenie zgłoszenia do konkursu wyraża na powyższe zgodę.
3.Wszystkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: konkurs@aluprof.eu
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r. 
5. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w siedzibie Aluprof lub na stronie internetowej konkurs.aluprof.eu  .
6.Materiały reklamowe konkursu mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
8.Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na:
a) prezentację jego pracy konkursowej, zgodnie z ust.1 i 2,
b) przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, zawód, miejsce zatrudnienia) w celach związanych z konkursem.
9. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania konkursu, a nie przewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
10. Każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Organizatora, na tryb przeprowadzenia konkursu,  w formie pisemnej, w terminie 7 dni od jego zakończenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.
12.W sprawach w nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Dane w postaci imienia, nazwiska, firmy, adresu e-mail, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, telefonu w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu posłużą jedynie do weryfikacji udziału osoby zgłaszającej w procesie projektowania / realizacji zgłaszanego budynku, a także: - do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do konkursu - do kontaktu w przypadkach konieczności uzupełnienia / doprecyzowania informacji wymaganych do przyjęcia zgłoszenia lub do odpowiedniego przedstawienia zgłoszonego obiektu na stronie konkursu https://konkurs.aluprof.eu lub wyjaśnienia powstałych nieścisłości w informacjach - do kontaktu w innych istotnych sprawach związanych z udziałem projektu danej osoby w konkursie.

2. Dane w postaci adresu e-mail podanego w formularzu głosowania posłużą jedynie do kontaktu w przypadku gdy osoba głosująca zostanie wylosowana do otrzymania za udział w głosowaniu nagrody rzeczowej wspomnianej w regulaminie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości wysłania wypełnionego formularza zgłoszenia lub – w przypadku głosowania internetowego - brakiem możliwości oddania głosu.

3. Dane osobowe opisane w punktach 1 i 2 są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Aluprof S.A.) – osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

4. Administratorem danych osobowych jest spółka ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu

5. Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof S.A. oraz zewnętrznemu dostawcy usługi administracji strony internetowej konkursu. Dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO*, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i zarchiwizowane aż do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wysłanego na adres konkurs@aluprof.eu. Dane projektantów obiektów zgłoszonych do konkursu, umieszczone na stronie https://konkurs.aluprof.eu przy zdjęciach obiektów pozostają widoczne na tej stronie także po zakończeniu konkursu. Dane osób biorących udział w głosowaniu dla internautów zostaną usunięte po wylosowaniu przewidzianych regulaminem nagród rzeczowych i po dostarczeniu ww nagród.

8. Informacja o żądaniu usunięcia danych wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

9. Osobie która podała swoje dane w formularzu głosowania lub w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu w każdej chwili przysługuje prawo do żądania od Aluprof S.A dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu należy przesłać informację z żądaniem na adres konkurs@aluprof.eu.

10. Osobie, która podała swoje dane w formularzu głosowania lub w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Osobie, która podała swoje dane w formularzu głosowania lub w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu przysługuje prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Administratora – Panem Michałem Geilke , e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).